Styrelsemöte 2022-02-01 & 2022-02-22

Sammanfattning från Borlänge Ridklubbs styrelsemöten 2022-02-01 och 2022-02-22.

Ekonomi och försäljningskampanjer

Preliminärt bokslut för 2021 presenterades. Årets preliminära resultat är 308 tkr vilket är ett av de bättre resultaten på många år.


Medlemsavgifter för 2023 ska fastslås på årsmötet. Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgifter till 350 kr från 325 kr, bl.a. pga. höjda avgifter från distriktet. I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring för alla medlemmar.

Genomgång av resultat- och balansräkning för 2021 - presenteras på årsmötet.

Revisionsberättelse upprättad av våra revisorer– presenteras på årsmötet.

I nästa års verksamhetsberättelse bör det framgå att det i nuläget är kommunen som tillhandahåller och betalar för vår anläggning samt en del av fodret. Detta för att öka förståelsen från våra medlemmar om varför vi rustar för bättre ekonomi när vi nu siktar mot en ny anläggning där den förmånen försvinner.

10 000 kr från Dalarnas försäkringsbolag beviljat ytterligare ett år för deras logga i ridhuset.

Klubben har utlovats 5000 kr var av Handelsbanken och advokatbyrån Sylwan och Fenger-krog till en ny ponny.

Försäljningsaktiviteter, plan för våren -22 är klar.

Närmast på tur är kakor, Gutz och Newbody som startar i mars.


Hästarna
Rory är besiktad och ska säljas. Han flyttar till familjen Ankerblad på fredag.
Prince har gått i pension och har flyttat.
Calle är röntgad på SLU. Han har hopväxta tornutskott i ryggen och kan inte gå i verksamheten. Utredning pågår.
Loppan (Once upon a time) - ny häst som köpts för 95 tkr i Karlskoga. Ska landa och sedan försiktigt börja jobba i verksamheten.

 

Verksamheten

Avfuktare önskas på toan då blöta hästtäcken inte hinner torka. Beslutades att köpa in avfuktare efter avstämning med Kent.

Kvällsfodringen bör var avslutad senast kl.21och i samband med detta skriver man direkt i gruppen och meddelar att det är klart. Uppdras åt Liza att tydliggöra detta.

Höbjörn inköpt och levererad för att underlätta packningen av höpåsar.

Förslag om digital stalltjänstlista där byte av dag kan göras digitalt. Ses över och hänskjuts till nästa möte.

Inbjudan från Dalarnas Ridsportförbund till inspirationsföreläsning om att motivera ideella. Föreläsningen är tisdag 8 mars via Teams. AnnaLena anmäler och delar av styrelsen deltar.

Återstartsstöd och projektstöd – AnnaLena har deltagit i informationsmöte med Dalarnas ridsportsförbund i samarbete med SISU. Styrelsen beaktar fortsättningsvis möjligheterna att söka stöd för aktiviteter och fortbildning/utbilning utöver vår ordinarie verksamhet.

Utkast till arbetsordning för styrelsen gjord av AnnaLena. Beslutar att anta förslag till arbetsordning för Borlänge ridklubbs styrelse.

Nya anläggningen

Annonsering av upphandling pågår. Svarstiden går ut 22 mars.

Nästa styrelsemöte är det konstituerande styrelsemötet som beslutas gemensamt med den nya styrelsen efter årsmötet.

 

/Från styrelsen genom Kristin Matsson