Registerförteckning


Föreningen är skyldig att föra ett register över behandling av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Register över behandlingar där föreningen är personuppgiftsansvarig

Föreningens kontaktuppgifter:

Borlänge Ridklubb,  Milsbo 1, 78194 Borlänge

info@borlangeridklubb.se  

070-6600323

 

                          Föreningsadministration

Ändamål med behandling     Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter     Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.      

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.

 

  Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Gemensamt personuppgiftsansvarig Sveriges Riksidrottsförbund (RF), föreningen. 

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-stöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter   Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Föreningens hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid Personuppgifter registreras inför varje ansökningsperiod som sker två gånger per år. Därefter ansvarar RF för gallring av personuppgifterna inom LOK-stödsapplikationen när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. RF genomför ändamålsbedömning årligen.

Om er förening söker övriga bidrag utöver LOK-stödet, fyll i nedanstående tabell med aktuella uppgifter.

 

     Statistik och uppföljning

Gemensamt personuppgiftsansvarig RF, SF, SISU, föreningen.

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Ex. sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter Kön, postnummer, ålder, Idrottskoppling.
Mottagare SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid En bedömning ska göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning. Föreningen ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.

 

  Utbildning

Gemensamt personuppgiftsansvarig RF, SISU, SF, föreningen. 

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av utbildningar arrangerade av föreningen. En del av utbildningarna är statsbidragsfinansierade utbildningar.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, medlemskoppling.

Mottagare Som utångspunkt skickas uppgifterna inte till externa mottagare.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid RF och SISU är ansvariga för gallring av personuppgifter i Utbildningsmodulen i IdrottOnline, och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter inom ramen för utbildning kvarstår. 

 

  Licenshantering

Gemensamt personuppgiftsansvarig RF, SF, föreningen. 

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Administrering av tävlingslicenser.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. SF och/eller föreningen ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till individen. Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

 

  Tävlingsadministration

Gemensamt personuppgiftsansvarig SF, föreningen. 

Dataskyddsombud för RF Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling och resultatrapportering.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m. Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. Föreningen och/eller SF ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen och/eller SF är ansvarig för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas vid tävlingsarrangemang. Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.

 

  Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet.
Dokumentation av föreningens aktiviteter för att skapa föreningskänsla och för att dokumentera föreningens historia.

Kategorier av personuppgifter Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat, föreningsaktiviteter.

Mottagare Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

 

  Behandling av personuppgifter i e-post

Ändamål med behandling Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i e-post för föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, deltagande i föreningens tränings- eller tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av föreningen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling, tävlingsresultat.

Mottagare Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev. personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m. Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt. Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt. Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem. Därefter ska e-postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.

 

 

Säkerhetsåtgärder

Föreningen är skyldig att, i den mån det är möjligt, redogöra för vidtagna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i registerförteckningen. Föreningen är skyldig att vidta åtgärder som bidrar till en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av föreningens tekniska möjligheter, vad det kostar att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och hur pass känsliga personuppgifterna är.

Föreningens tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder återfinns i integritetspolicyn, åtgärdsplanen för personuppgiftsincidenter och instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter, instruktioner för behandling av ostrukturerat material och instruktioner av upprättandet av personuppgiftsbiträdesavtal. Alla policys, planer och instruktioner är en sammantagen redogörelse för hur föreningen arbetar både tekniskt och organisatoriskt med dataskydd.

 

Tekniska säkerhetsåtgärder i system

RF ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever kraven i dataskyddsförordningen. RF arbetar aktivt med att utveckla IdrottOnline. Exempelvis har IdrottOnline nya tekniska funktioner för att tillgodose individens rättigheter, exempelvis kan individen:

Vid användning av andra externa system är föreningen ansvarig för att behandlingen av personuppgifter efterlever kraven i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträden

Om föreningen är personuppgiftsbiträde ska föreningen upprätta ett register över den behandling som föreningen utför för den personuppgiftsansvariges räkning.

Följande uppgifter ska finnas med i registret: